Голям сечко

Големият сечко (Cerambyx cerdo)-  е едно от най-едрите насекоми, срещащи се в България. Тялото е тънко и издължено (дължина 2,4 до 5,3  cm). Антените са много дълги, като при мъжките са по-дълги от тялото (понякога два пъти дължината на тялото), а при женските имат дължината на елитрите. Тялото и краката са кафявочерни.