Общинско предприятие „Туризъм“ обявява свободно работно място /по заместване/ по трудов договор за длъжността „Туризъм и публични събития“

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Туризъм и публични събития“.

  1. Mинимална образователно-квалификационна степен  „Бакалавър” в някое от следните професионални направления: Връзки с обществеността, Журналистика, Хуманитарни науки, Туризъм.
  2. Професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква, но наличието на такъв ще се счита за предимство.
  3. Да притежават следните компетентности: Комуникационна и организационна компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, аналитична компетентност.
  4. Допълнителни изисквания, носещи предимство:
    – компютърни умения – много добро познаване и ползване на основните приложения на MS Office; работа с различни комуникационни канали в интернет.
    – владеене на чужд език – английски език.

Кратко описание на длъжността: Организира и координира изпълнението на обществени мероприятия с културен и туристически характер, заложени в Събитийния календар на Община Ботевград. Комуникира с медии, институции, партньори и обществени организации. Систематизира и публикува информация в различни социални медии.

Кандидатите трябва да представят следните документи:
1. Заявление до Директора на Общинско предприятие „Туризъм“
2. Автобиография
3. Копие от документ за завършено образование
4. Копие от трудова книжка, УП-3
5. Документи за придобита квалификация.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

Длъжностната характеристиката за длъжността  се предоставя на кандидатите за запознаване предварително, преди подаване на документите.

Срок за подаване на документите от 28.04.2023 г. до 12.05.2023 г., включително.

Документите на кандидатите се приемат в Туристически информационен център – Ботевград, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:30 ч.
Телефон за контакти: 0723/ 69-133.