Пепелянка

Пепелянка / Vipera ammodytes-Пепелянката…

Смок мишкар

Смок мишкар /  (Elaphe longissima)-  На дължина…

Европейската блатна костенурка

Европейската блатна костенурка (Emys…

Шипобедрена Костенурка

Шипобедрена Костенурка (Testudo Graeca)…

Шипоопашата костенурка

Шипоопашата костенурка ( Testudo Hermanni…