Пепелянка

Пепелянка / Vipera ammodytes-Пепелянката достига дължина до 85 см, изключително рядко до 1м. Главата е триъгълна с неравномерно разположени люспи.…

Смок мишкар

Смок мишкар /  (Elaphe longissima)-  На дължина достига до 180 см. Не е отровен, но хапе силно, когато е заплашен. Смокът мишкар предпочита стари…

Европейската блатна костенурка

Европейската блатна костенурка (Emys orbicularis)- наричана също Обикновена блатна костенурка, е единственият представител на семейството…

Шипобедрена Костенурка

Шипобедрена Костенурка (Testudo Graeca) - а достига до 7 kg тегло (най-голямата регистрирана шипобедрена костенурка е уловена в България). Шипобедрената…

Шипоопашата костенурка

Шипоопашата костенурка ( Testudo Hermanni boettgeri ) - Шипоопашатата костенурка достига до 3-4 kg тегло (източния подвид е по-едър) и 28 cm дължина. Шипоопашатата…