Планинска жаба

Планинска жаба (Rana temporaria) Жабите са от вида планинска жаба (Rana temporaria). При мъжките  екземпляри преобладава синия отенък. На една от снимките се виждат двойка хванати в амплексус, на нея ясно личи характерната брачна окраска - синя при мъжките, червеникаво-кафява при женските. Планинската жаба е един сравнително обикновен вид, който се среща в голяма част…

Прочети повече

Пепелянка

Пепелянка / Vipera ammodytes-Пепелянката достига дължина до 85 см, изключително рядко до 1м. Главата е триъгълна с неравномерно разположени люспи. На върха на главата има специфичен израстък- "рогче" , по което много лесно се разпознава. Активна е предимно през деня, но в низините при топло време може да се наблюдава и нощем. Храни се главно…

Прочети повече

Смок мишкар

Смок мишкар /  (Elaphe longissima)-  На дължина достига до 180 см. Не е отровен, но хапе силно, когато е заплашен. Смокът мишкар предпочита стари широколистни и смесени гори. Активен е през деня, като добре се катери по дървета и храсти. Основната му храна са гризачи, птици, яйца.

Прочети повече

Европейската блатна костенурка

Европейската блатна костенурка (Emys orbicularis)- наричана също Обикновена блатна костенурка, е единственият представител на семейството на блатните костенурки в Европа. Същевременно това е най-широко разпространеният вид на стария континент. Горната част на черупката (карапакс) е маслиненокафява до черна, с множество жълти точици и черти, разположени радиално по роговите щитчета.

Прочети повече

Шипобедрена Костенурка

Шипобедрена Костенурка (Testudo Graeca) - а достига до 7 kg тегло (най-голямата регистрирана шипобедрена костенурка е уловена в България). Шипобедрената костенурка предпочита тревисти терени, за разлика от шипоопашатата костенурка, която е типична за редките гори. Шипобедрената костенурка е активна през деня. Храни се главно с трева и паднали горски плодове, рядко с безгръбначни.

Прочети повече

Шипоопашата костенурка

Шипоопашата костенурка ( Testudo Hermanni boettgeri ) - Шипоопашатата костенурка достига до 3-4 kg тегло (източния подвид е по-едър) и 28 cm дължина. Шипоопашатата костенурка предпочита редки гори, за разлика от шипобедрената костенурка, която е типична за тревистите ландшафти. Шипоопашатата костенурка е активна през деня. Храни се главно с трева и паднали горски плодове, рядко…

Прочети повече