Библиотека „Иван Вазов” при НЧ „Христо Ботев 1884” е съвременна общообразователна институция в община Ботевград. Библиотеката комплектува, обработва и съхранява различни библиотечни фондове, обслужва читателите, извършва справочно-библиографска и информационна дейност, изпълнява организационно-методически функции на територията на Ботевград. Предоставя за свободно ползване библиотечно-информационните си ресурси.

Съдейства за повишаване на образователното ниво, продължаващото образование, информираността, качеството на живот, социалната интеграция и разширяването на електронния достъп до информацията.

Библиотека „Иван Вазов” – Ботевград води началото си от 1883 г. с откриването на читалище „Напредък”. Първоначалният книжен фонд е 700-800 тома, образуван от дарения на местни родолюбиви орханийци.

За организирана библиотечна дейност може да се говори едва след 1924 г. когато в новооткритата читалищна сграда се обзавежда специално помещение за библиотека.

През 197г. библиотеката се премества в новата сграда на читалище „Христо Ботев”Нейният фонд наброява вече 45 000 тома.

На 17.09.1981 г. отваря вратите за своите читатели новата сграда на читалищна библиотека „Иван Вазов”.

Днес библиотеката притежава 85 609 тома книги, периодика, аудиовизуални документи, графика, нотни издания и др. Обслужва 1800 постоянни читатели, раздава  48 000 библиотечни документи на година и се посещава 26 000 пъти годишно.

Читателите в библиотеката се обслужват от три отдела: Заемна за възрастни, Детски отдел и Справочно-библиографски и информационен отдел. Трите отдела разполагат с интернет връзка.

От 2003 г. започва  и автоматизацията на основните библиотечни процеси. Библиотеката разполага с Интегрирана библиотечно-информационна система (ИБИС) ELib.

През 2007 г. в библиотеката се разкрива Специализирана читалня за студенти от Международното висше бизнес училище.

На 02.12.2010 г. в библиотека „Иван Вазов” – Ботевград е инсталирана и тествана компютърна техника по програма „Глоб@лни библиотеки – България. Библиотеката получава 13 компютри, един лаптоп, мултифункционално устройство, цветен принтер, проектор и екран.

Библиотеката активно участва в проекти на Министерството на културата за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им с нова литература.

Основни приоритети в дейността на библиотеката са:

 • Въвеждане на иновативни услуги, базирани на новите технологии и отговарящи на нуждите на потребителите.
 • Подпомагане образованието и самообразованието на различни целеви групи от общността – библиотекари, ученици, хора от третата възраст.
 • Предлагане на качествено обслужване, базирано на висока професионална квалификация на библиотечните специалисти.
 • В дейността на библиотеката са предвидени :
 • Библиотечни уроци и презентации;
 • Срещи с видни личности – писатели и поети;
 • Ежегодно участие в националните кампании „Маратон на четенето” и  „Национална библиотечна седмица” с различни инициативи.
 • Организиране на дни на четенето по време на ваканциите;
 • Работа с деца от детските градини;
 • Арт работилници – изработване на различни неща от естествени и подръчни материали;
 • Отбелязване на традиционни празници и обичаи и чествания на бележити дати и събития;
 • Правна информация в библиотеката;
 • Курсове за начална компютърна грамотност.

Новите информационни технологии и автоматизирането на библиотечните процеси, изграждането на собствена база данни, закупените софтуерни програми и достъпът до глобалната мрежа ИНТЕРНЕТ позволяват качествено обслужване на населението от целия регион.

Библиотеката  успешно си партнира с местната общинска власт, с училищата, с МВБУ и други културни и неправителствени институции и организации, с медиите в града.

Адрес: гр. Ботевград 2140,  пл. „Освобождение” 12

Телефон за контакт: 072 366 195

Уеб сайт: http://bot-chit.com/

Фейсбук страница: линк