Музейното дело в Ботевградска община има дълбоки корени и богата традиция. Първите прояви на интерес към историческото минало свързваме с дейността на свещеник Георги поп Димитров от с. Скравена. Миналото и старините в Ботевградско проучва и дългогодишния учител Георги Попиванов от с. Трудовец.

Необходимост от изграждане на музейна сбирка в Ботевград, тогава Орхание,  за пръв път е отразена във вестник „Орханийски новини” бр. 1 от 10.01.1927 г., когато сред предстоящите задачи на културно-обществения елит на града е отбелязано създаването на „археологически музей към читалището”. Първата музейна сбирка се урежда през 1937 г., благодарение на директора на гимназията – Асен Стефанов. С помощта на учители, ученици и родители са събрани много документални, веществени и етнографски материали. Те са подредени в една от класните стаи, а сбирката е открита на 24.05.1937 г.

През 1950 г., обогатена и разширена тя е преместена в читалище „Христо Ботев”, където пръв нещатен уредник дълги години е местния краевед Ташко Нинов. Две години по-късно сбирката е обявена за държавен музей, като за нуждите му е предоставена сградата на бившия хотел-кафене „Бристол”.

На 24 май 1959 г. в приспособена за целта сграда, тържествено е открит общ народен музей. През 1970 г. е открита втората експозиция на музея. Тази сграда също поради реконструкция на града е съборена през 1977 г., а музеят преместен само на фондосъхранение, без експозиция.

През 1985 г. е уредена първата изложба от художествения фонд на музея, която поставя началото на художествената галерия към музея. По решение на Общинския съвет през 1988 г. за изграждане на нова музейна експозиция и галерия е предоставена сграда в центъра на града срещу часовниковата кула. На партера още същата година е открита художествена галерия. Двата жилищни етажа над нея са преустроени и приспособени за експозиция на музея. Там музейната експозиция е открита на 4.01.1991 г. Поради реституиране на приземния етаж в края на 1991 г. художествената галерия е изнесена от тази сграда и през 1994 г. е настанена в част от западното крило на Ритуален дом, където през 1999 г. са пренесени и фондовете и на музея.

В този си вид музейната експозиция с художествената галерия съществува до 2010 г.

На 01.07.2010 г. започва реконструиране на съдебната палата в Ботевград, за която няма данни да е регистрирана като недвижима културна ценност. Неин автор е арх. Пенчо Койчев, а строежът ѝ приключва към края тридесетте години на ХХ век. Съдебната палата в Ботевград е била нискоетажна, симетрична сграда с изявен централен обем и скатни покриви. Изявен е само единия етаж, който е задигнат от нивото на терена посредством каменен цокъл с височината на долния полувкопан етаж. Входът е бил решен в средната от петте арки на главната фасада и до него се стига посредством каменно стълбище. Днес, елегантното вмъкване на цял един подпокривен етаж, запазвайки характерната аркада на главната фасада, показва унаследяване на архитектурната мисъл. Това запазва строгостта и елегантността на сградата едновременно. На 3 май 2011 г. тя е открита. Сградата е реновирана по проект на арх. Весела Маркова.

Дейност

Исторически музей – Ботевград, е културен и научен институт с добре застъпени и развити дейности, легитимирани от законодателството на Република България по посока издирване, изследване, представяне и опазване на културно-историческото наследство в Община Ботевград.

  • научно-изследователска – по издирване, изследване и интерпретация на аналитичен материал, свързан културно-историческото наследство на Община Ботевград;
  • събирателска – фондовете на музея са комплектовани от над 20 000 оригинални фондови единици в това число: археологически артефакти, вещи, документи, фотографии, старопечатна литература, въоръжение и снаряжение, нумизматични и хералдически движими културни ценности и художествени произведения от неолита до наши дни;
  • образователно-възпитателна – работата с всички образователни институции на територията на общината по различни образователни програми;
  • популяризаторска дейност – дейностите на информационен център, имащи за цел да представят недвижимото културно наследство на територията на общината достоверно и привлекателно за туристическия поток;
  • културен партньор – успешно се включва се в реализирането на мероприятия от културния календар на Община Ботевград, съвместно с всички културни и образователни институции;.

В инициативата “Салон на изкуствата” се представят постиженията в областта на литературата, художественото и приложни изкуства. Зала „Орханиец” е оборудвана с необходимата техника за представяне на аудио-визуални и мултимедийни продукти. Просторните и добре решени архитектурно-експозиционни площи, предлагат възможности освен за постоянните експозиции, разпределени в три хронологически нива, за експониране на гостуващи художествени, приложни и документални изложби, провеждане на беседи, срещи-разговори, открити уроци, лекции, чествания.

Днес в условията на динамично развиващото се технократическо общество, политиката на музея е насочена към запазване на консерватизма, заложен в основите на музейното дело, но и въвеждането на иновациите в работата с публики. Дейностите равномерно се разпределят в няколко отдела.

Отдел „Фондове”

Отдел „Експозиционен”

Отдел „Образователни програми”

Отдел „Административно-информационен”

Филиал – „Килийно училище” с. Боженица, общ. Ботевград

Адрес: обл. Софийска, 2140, гр. Ботевград, пл. Саранск №1

Координати: 23.792675; 42.906606;

Телефон за контакт: 0723 66 828; 0878 908 475

Уеб сайт: http://museumbot.bg/

Фейсбук страница: линк