Приключи проучването на туристическия потенциал, условията и възможностите за развитие на туризма в Община Ботевград

В продължение на шест месеца екип от експерти в туризма и хабилитирани преподаватели изготвиха Ситуационен анализ на туристическата среда в Община Ботевград, проведоха анкетни проучвания и анализ на резултатите, 12 срещи със сформираните работни групи с активно участие на представители от местната общност, 12 срещи с фокус групи, в 2 срещи бяха обсъдени възможностите за сътрудничество с представители на съседните общини.

В резултат на извършените проучвания бяха изготвени Комуникационна стратегия за развитие на община Ботевград като туристическа дестинация и финален доклад с препоръки за развитието на туризма в общината.

На 15.12.2017 г. от 16:00 ч. в градската библиотека „Иван Вазов” Ботевград ще бъдат представени и обсъдени с местната общност резултатите от проучването.