Клен (речен кефал)

Клен (речен кефал) – (Leuciscus cephalus), е сладководна риба от семейство Шаранови и основен представител на едноименния род Речни кефали. Живее в бавни до среднобързи води – в долните и средни течения на реките, напоителни канали, язовири. Ареалът му е много широк и се среща във всички реки в България. Тялото е странично сплеснато, по-вретеновидно при младите индивиди и по-източено с напредване на възрастта. Люспите са едри и подредени правилно като паваж. Главата има характерно широко чело, а устата е голяма с удебелени устни. Има отлично зрение, с което се доближава до пъстървовите видове. Кленът е всеядна риба. Любими негови лакомства, които се използват за стръв са скакалецът, както и зрели плодове като слива, грозде, череша, вишна,бубонка, яде и малки рибки, жабки, попово прасе, търтей, пчела, оса,торен червей, земен червей, бял червей. Любими места за едрите кленове са в близост до отвесните, стръмно спускащи се във водата брегове.Те често патрулират покрай тях, дебнейки от дълбините рибета, рачета, малки жабчета и дори мишки. На дължина в зависимост от условията може да достигне до 80 см и тегло до 6-7 кг, като обичайните размери са 30-40 см и 0,5-1,5 кг . Официалният световен рекорд е 3,05 кг и е постигнат в река Рейн, Германия през 2009 година. През лятото на 2016 година в района преди с. Боженица са хванти около 10 клена над 1 кг.  и множество по-малки.  Обект са на спортен риболов.