В община Ботевтрад са обособени 1 поддържан резерват, 6 защитени местности и 2 природни забележителности:

• поддържаният резерват „Училищната гора“ е в землището на с. Боженица. Обявен е с цел опазнване на естествени дъбови гори. Общо 62 вида птици могат да се наблюдават в гнездовия период на територията на резервата, сред които: бял и черен щъркел, осояд, голям ястреб, обикновен мишелов, червеношипа ветрушка, сокол орко и сокол скитник, пъдпъдък, гривяк, гугудка, обикновена кукувица, няколко вида сови, козодой, папуняк, обикновен пчелояд, няколко вида кълвачи, както и голямо разнообразие на птици от разред врабчоподобни.

Защитените местности са:
„Дренето“ се намира в землището на с. Литаково. Създадена е с цел опазване на естествени ливади и дъбови гори. Местността представлява и орнитологичен интерес, тъй като там редовно има около 28 гнезда на чапли и около 14 на щъркели. На територията й има 11 стари дъбови дървета, на около 500 години. По върховете на дъбовете се намират гнездата на щъркелите, а на по-долните клони са гнездата на чаплите. При обявяване на местността за защитена територия тя е била в по-голямата си част мочурлива. В днешно време, предвид промените в климата, територията засушава, което от своя страна е предпоставка птиците да местят към други по-благоприятни за тях територии.

„Мухалница“ или “Жабешкото блато”, както е познато сред местното население, се намира в землището на гр. Ботевград във вилна зона Зелин. Обявена е с цел опазване на блатото и на прилежащите му територии и е известна с уникалната в световен мащаб миграция на планинската жаба Rana temporaria. Ежегодно планинските жаби слизат от южните склонове на Старопланинския дял „Било” по поречието на трите рекички Ечемишка, Червена киселица и Зелинска в края на зимата и началото на пролетта и изминавайки разстояние от 7 км, се появяват в Жабешкото блато, където изхвърлят хайвера си. Когато малките жабчета пораснат достатъчно, те напускат блатото и се отправят по долината на рекичките към планината, където изчакват следващото топене на снеговете.

„Урвич“ в землището на с. Боженица край крепостта Боженишки урвич. Тя е била създадена като лесопарк и обявена с цел опазване на семенни дъбови гори. На тириторията й има съхранени група вековни дървета;

„Рудината“ в землището на гр. Ботевград, където се опазват вековни букови гори.

“Романия“ е обявена с цел опазване на територия с характерен ландшафт, резултат на хармонично съжителство на човека и природата в землището на с. Рашково.

„Висока могила“ в землищата на с. Боженица и с. Скравена на територията на община Ботевгард, както и с. Калугерово, с. Правешка Лакавица в община Правец.” Първоначално е представлявала буферна зона на поддържан резерват „Училищна гора”, а по-късно прекатегоризиран в защитена местност, като запазва обхвата, границите и режимите си.

• Природни забележителности:
„Елака“ – обявена с цел опазване на вековни букови гори и скални образувания. Намира се в землището на с. Врачеш.

„Водната пещ“ – обявена с цел опазване на прилепи и характерни пещерни образувания. Намира се в землището на с. Липница.
Без статут на природна забележителност, но достатъчно атрактивни са Мечите дупки (скали) в района на с. Новачене.