Щука

Щука  - (Esox lucius) е едра хищна риба,…

Скобар

Скобар - (Chondrostoma nasus) или бойник е риба…

Европейски сом

Европейски сом - (Silurus glanis), още Европейски…

Дъгова пъстърва

Дъгова пъстърва - Дъговата пъстърва…

Клен (речен кефал)

Клен (речен кефал) - (Leuciscus cephalus), е…

Бяла мряна

Бяла мряна - (Barbus barbus) е вид лъчеперка…

Черна (балканска) мряна

Черна (балканска) мряна - (Barbus peloponnesius),…

Обикновена Кротушка

Обикновена Кротушка - (Gobio gobio) е вид…

Уклейка

Уклейката (Alburnus alburnus) е вид ситна речна…